తాజా వార్తలు

Saturday, 22 August 2015

అంతులేని దూరం ఉందని


జీవితంలో తీరం తెలిసి వెళ్లటం ఒక నది పని ఐతే
గమ్యం లేదని తెలిసినా వెళ్లటం సెలయేటి పని
అంతులేని దూరం ఉందని తెలిసినా ఎగసిపడి
మరీ వెళ్ళటం అలల పని
నీ గమ్యం నువ్వు తెలుసుకో…అందుకణుగుణంగా
నీ గమ్యాన్ని మార్చుకో…
—————-లక్ష్మీ ప్రియాంక పులవర్తి
« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment