తాజా వార్తలు

Saturday, 22 August 2015

తూర్పు వైపు ఉదయించే సూర్యునిలా


తూర్పు వైపు ఉదయించే సూర్యునిలా వచ్చి నీవు,

వెలిగేటి కాంతులను నా మదిలో నింపినావు.

దరి చేరే కెరటంలా ఎగసిపడే అలవై నీవు,

ఆనందపు తీరాల దారులను చూపినావు,

నా పథములో ఎదురయ్యే ఎండమావిలాగ నీవు,

మోడువారిన జీవితంలో చిరు ఆశలు రేపినావు….

                            —————–లక్ష్మీ ప్రియాంక పులవర్తి

« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment