తాజా వార్తలు

Saturday, 22 August 2015

నీ లోటును పూరించ వేరేవరికి సాద్యములే


కలలను కని సాధించమంటూ మము నిదురను లేపావు…
నీ బాటలో పయనించే సమయములో మము వీడి వెళ్ళినావు…
మము ముందుకు నడిపేటి అసలైన నేత నీవు…
మా గుండెలో నిలిచేటి భారతరత్నానివి నీవు…
నీ లోటును పూరించ వేరేవరికి సాద్యములే…
————–లక్ష్మీ ప్రియాంక పులవర్తి

« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment