తాజా వార్తలు

Saturday, 22 August 2015

మబ్బు చాటు దాగిన చినుకులకై చేయి చాపుతూ


చిన్నతనపు చిరు అల్లర్లు గురుతొచ్చేలా,

మబ్బు చాటు దాగిన చినుకులకై చేయి చాపుతూ,

వికసించిన ఆనందాలను కాగితాలుగా మలచి

పరుగు తీసే సెలయేటి పరవళ్ళలో పడవలుగా చేసిన

చిన్ననాటి గుర్తులు ఈ చినుకులలో చిగురించెనుగా…

                                                               ————-లక్ష్మీ ప్రియాంక పులవర్తి
« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment