తాజా వార్తలు

Saturday, 22 August 2015

ప్రతి పాదపు రాకతో వణుకుతున్న ప్రాణాలెన్నో


ప్రతి పాదం వెంట తరుముతున్న కథలెన్నో..

ప్రతి పాదం ముందు చేరాల్సిన గమ్యాలెన్నో..

ప్రతి పాదంతో జత చేరవచ్చే అడుగులెన్నో..

ప్రతి పాదం రాకతో పులకరించే పుడమిలెన్నో..

ప్రతి పాదపు రాకతో వణుకుతున్న ప్రాణాలెన్నో….

                                                            ———–లక్ష్మీప్రియాంక పులవర్తి

« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment