తాజా వార్తలు

Saturday, 22 August 2015

అందమనే పదానికి అర్థమే నువ్వా,


అందమనే పదానికి అర్థమే నువ్వా,

చిరునవ్వుల చిత్రానికి రూపమే నువ్వా,

చిగురించిన ఆశల ప్రతి రూపమే నువ్వా,

అంతెరగని కావ్యాల భావమే నువ్వా,

స్నేహమనే తోటలో విరబూసిన పుష్పమే నువ్వా,

నా మనసులో చిగురించిన ప్రేమే నువ్వా….

                                                                —-లక్ష్మీ ప్రియంక పులవర్తి

« PREV
NEXT »

No comments

Post a Comment